Medborgarhuset

Efter ett intensivt arbete med att färdigställa Medborgarhuset i Stockholm var det dags för återöppning hösten 2020. Byggnaden uppfördes 1936-39 för att tillgodose stockholmarnas behov av samlingslokaler, bibliotek och bad. Vårt uppdrag har varit att skapa ett förnyat Medborgarhus som utgår från ursprungliga intentioner men också modernisera funktionerna så att de möter dagens standard och gör huset helt tillgänglig för medborgarna.

Foto: Mathias Nero
Foto: Mathias Nero

Medborgarhuset uppfördes 1939 som ett led i stadens strävan att tillhandahålla allmänna samlingslokaler för bildning, lärande och idrott. Det var ett medborgarnas hus som utformades i en monumental arkitektur med omsorgsfull gestaltning och hög hantverksmässig kvalitet. Den ursprungliga grundidén bygger på ett koncept med tre parallella flyglar med två ljusgårdar sammankopplade med mellanliggande hiss- och trapphus. 

Ur kulturhistorisk synvinkel vittnar Medborgarhuset om det offentliga byggandets symboliska funktion som en viktig del i folkhemsbygget. Dess välbevarade arkitektur och betydelse som del av stadsbilden kring Medborgarplatsen och dess bibehållna ursprungliga funktion och bevarade interiöra gestaltning representerar höga värden. Samtidigt har det funnits stora behov av att öka tillgängligheten till huset, möta samtida verksamhets- och myndighetskrav och förbättra tryggheten i området.

Foto: Mattias Ek, Stadsmuseet
Foto: Mathias Nero

Under 2014-2020 har Nyréns arbetat med att utveckla Medborgarhuset till en mer öppen byggnad. En förutsättning för projektet har varit att hitta lösningar som tillgodoser moderna krav samtidigt som byggnadens kulturhistoriska värden beaktas. Projektet har därför bedrivs i nära samarbete med Stadsmuseet och i dialog med Skönhetsrådet.

Ombyggnaden av Medborgarhuset färdigställs under sommaren 2020 och verksamheterna flyttar succesivt in under hösten. I arbetet har det bland annat ingått att öppna upp huset med nya entréer från Götgatan och tunnelbaneplanet och sänka fönsterbröstningar för att tillgängliggöra funktionerna för ögat. De tre lamellerna har bundits ihop för att huset ska bli ”ett” istället för tre. Två nya strukturer har tillförts för att skapa mer uthyrbar yta (bl a genom att ljusgårdarna täcks över med ett glastak). 

Poolen i Forsgrénska badet har blivit grundare för att få en bättre arbetsmiljö. För att tillgodose olika behov har även det två undervisningsbassängerna fått höj- och sänkbar botten. 


Ytterligare material och bilder finns i pressmeddelande ang återöppningen från fastighetskontoret Stockholms stad den 12 augusti 2020. Klicka här.  

För studiebesök/guidad visning i Medborgarhuset, kontakta uppdragsansvarig arkitekt Sofia Kanje.

Foto: Mathias Nero
Foto: Mathias Nero